Eettiset toimintaohjeet

Merivaara Oy ottaa huomioon toiminnassaan kansainvälisen ISO 26000 -standardin ohjeet yhteiskuntavastuusta. Tätä ohjeistusta käytetään myös eettisinä toimintaohjeina.

Organisaation hallintotapa

Merivaaran hallintotapa perustuu yhteiskuntavastuun periaatteiden sisällyttämiseen päätöksentekoon ja päätösten toteuttamiseen. Näitä periaatteita ovat vastuunalaisuus, avoimuus, eettinen toiminta, sidosryhmien intressien kunnioittaminen, oikeusjärjestyksen kunnioittaminen, kansainvälisten toimintasääntöjen kunnioittaminen ja ihmisoikeuk­sien kunnioittaminen.

Ihmisoikeudet

Merivaara tunnustaa vastuunsa kunnioit­taa ja tukea ihmisoikeuksia omien toimintojen ja työntekijöiden parissa.

Merivaaran työntekijöiden on sitouduttava noudattamaan eettisiä toimintatapoja ja kaikkia sovellettavia kansallisia lakeja ja määräyksiä sekä kansainvälisiä sopimuksia. Heidän on myös sitouduttava kunnioittamaan kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia.

Merivaara uskoo vahvasti, että jokaisella työntekijällä on oikeus turvalliseen ja terveelliseen työympäristöön sekä henkilökohtaiseen koskemattomuuteen. Kiellettyä on kaikenlainen häirintä tarkoitusperistä riippumatta. Merivaara edellyttää yhteistyökumppaniensa kohtelevan omia työntekijöitään oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Merivaara on sitoutunut edistämään työelämän yhdenvertaisuutta, mikä merkitsee kaikenlaisen syrjinnän kieltämistä. Merivaara suvaitsee ja arvostaa erilaisuutta ja odottaa samaa yhteistyökumppaneiltaan. Merivaara ei hyväksy rodun, ihonvärin, sukupuolen, iän, uskonnon, poliittisen mielipiteen, kansallisuuden, etnisen taustan tai minkään muun lain suojaaman ominaisuuden perusteella tapahtuvaa syrjintää.

Merivaara ei hyväksy lapsityövoiman tai pakkotyön käyttöä missään muodossa eikä tee sopimuksia lapsi- tai pakkotyövoimaa käyttävien yhteistyökumppanien tai alihankkijoiden kanssa.

Merivaara ei toimita tuotteita tai palveluja tahoille, jotka käyttävät niitä ihmisoikeusloukkausten tekemiseen. Merivaara välttää suhteiden solmimista tahoihin, jotka osallistuvat yhteiskunnanvastaisiin toimiin.

Työelämän käytännöt

Merivaara tai Merivaaran yhteistyökumppanit eivät saa tarjota minkään suuruisia suoria tai epäsuoria lahjuksia tai muita maksuja eivätkä ylenpalttisia suoria tai epäsuoria huomionosoituksia (kuten ajanvietettä tai lahjoja) Merivaaran työntekijöille, julkishallinnon edustajille tai työntekijöille, ammattiyhdistykselle, tai nykyisille tai mahdollisille asiakkaille tai yhteistyökumppaneille saadakseen sopimattomin keinoin itselleen etuja. Yhteistyökumppanien ei ole sallittua vastaanottaa aiheettomia etuja miltään taholta.

Myös rahanpesu kaikissa muodoissaan on vastoin Merivaaran eettisiä toimintaohjeita.

Merivaaran edellyttää yhteistyökumppanien varmistavan, että työntekijöille maksettavat korvaukset ovat vähimmäispalkkaa, työaikaa ja lakisääteisiä etuuksia koskevien lakien sekä kaikkien muiden sovellettavien palkkalakien mukaisia.

Merivaara edellyttää yhteistyökumppaniensa noudattavan kaikkia sovellettavia immateriaaliomaisuutta koskevia lakeja ja kansainvälisiä sopimuksia sekä pidättäytyvän loukkaamasta Merivaaran tai kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksia.

Merivaara edellyttää yhteistyökumppaniensa noudattavan kaikkia sovellettavia luottamuksellisuutta tai salassapitoa koskevia sopimuksia. Yhteistyökumppaneilla on oikeus julkistaa yhteistyönsä Merivaaran kanssa tai käyttää Merivaaran tavaramerkkejä vain siinä laajuudessa kuin Merivaara on etukäteen kirjallisesti sallinut. Yhteistyökumppanien on myös noudatettava kaikkia Merivaaran asiasta antamia ohjeita ja ohjeistuksia.

Ympäristö

Elinkaariajattelun tärkeimmät tavoitteet ovat tuotteiden ja palvelujen ympäristövaikutusten vähentäminen sekä tuotteiden suorituskyvyn ylläpito koko niiden elinkaaren aikana.

Merivaaran tuotteiden suunnittelussa otetaan huomioon ympäristömyötäisen suunnittelun periaatteet. Tuotesuunnittelussa tehdyt ratkaisut vaikuttavat kaikkiin tuotteen elinkaaren vaiheisiin ja siten myös tuotteen aiheuttamien ympäristövaikutusten määrään ja kokonaiskustannuksiin. Teemme toiminnan sekä tuotteiden ympäristöriskien arviointia osana sertifioitua ympäristöjärjestelmäämme. Ympäristölle vaarallisten kemikaalien poistaminen tuotteistamme on ollut myös päämäärämme, ja tuotteemme täyttävätkin RoHS-direktiivin vaatimukset. Tuotannossamme pyritään optimoimaan raaka-aineen käyttö mahdollisimman ympäristöystävällisellä tavalla. Kuljetukset pyritään suunnittelemaan siten, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän päästöjä.

Oikeudenmukaiset toimintatavat

Merivaaran työntekijöiden on sitouduttava noudattamaan eettisiä toimintatapoja ja kaikkia sovellettavia kansallisia lakeja ja määräyksiä sekä kansainvälisiä sopimuksia. Merivaara edellyttää, että myös sen yhteistyökumppanit noudattavat näissä toimintaohjeissa ilmaistuja periaatteita kaikissa toimissaan niin Merivaaran, omien työntekijöidensä ja yhteistyökumppaniensa kuin kolmansienkin osapuolien, kuten julkishallinnon viranomaisten, kanssa.

Epäilyt yhteiskuntavastuuohjeiden vastaisesta toiminnasta, ja tilanteen korjaamiseksi mahdollisesti vaadittavat toimenpiteet (kurinpitotoimet tai kannustavat toimet) selvitetään asianmukaisesti.

Kuluttaja-asiat

Merivaaran asiakkaat ovat pääsääntöisesti terveydenhuollon ammattimaisia käyttäjiä. Yrityksemme pyrkii aina antamaan paikkansa pitävää, oikeudenmukaista, avointa ja hyödyllistä tietoa tuotteistaan ja muussa markkinoinnissaan sekä kunnioittamaan tehtyjä sopimuksia. Tunnistamme vastuisiimme myös kuuluvan tuottei­den ja palvelujen käytön aiheuttamien riskien pienentämisen mahdollisimman vähäisiksi suunnittelun, valmistuksen, jake­lun, tiedon esittämisen ja tukipalvelujen avulla. Käsittelemme asiakkaidemme tietoja turvallisesti ja kunnioittavasti, ja huolehdimme heidän yksityisyydestään.

Yhteisön toimintaan osallistuminen ja yhteisön kehittäminen

Merivaara on terveysteknologia-alan eurooppalaisen kattojärjestö COCIRin alaisuudessa toimivan Terveysteknologian Liitto ry:n (Healthtech Finland) jäsenyritys. Lisäksi Merivaara on SELT ry:n sekä Suomen Pakkauskierrätys RINKI:n (aikaisemmin Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy) jäsen.

Merivaara panostaa myös yhteiskunnalliseen kehitystyöhön osallistumalla paikallisiin talouden ja koulutuksen kehittämishank­keisiin.