VÄGLEDNING OM SOCIALT ANSVAR

Merivaara Oy följer den internationella ISO 26000-standarden för socialt ansvar. Dessa riktlinjer kan också kallas Merivaaras uppförandekod.

BOLAGSSTYRNING

Merivaaras bolagsstyrning bygger på att integrera principerna för socialt ansvar i beslutsfattande och verkställande av beslut. Dessa principer inkluderar ansvarsskyldighet, öppenhet, etiska operationer samt respekt för intressenter, rättsstatsprinciper, internationella samhällsregler och mänskliga rättigheter.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Merivaara erkänner sitt ansvar att respektera och stödja mänskliga rättigheter genom sin verksamhet och med sina anställda.

Merivaaras anställda måste åta sig att följa dessa riktlinjer och alla tillämpliga nationella lagar och förordningar samt internationella fördrag. De måste också åta sig att respektera de mänskliga rättigheterna i anda internationellt erkända standarder.

Merivaara tror starkt på att varje anställd har rätt till en säker och hälsosam arbetsmiljö samt frihet från kränkningar av personlig integritet. Alla typer av trakasserier, oavsett avsikt, är förbjudna.

Merivaara förväntar sig att sina affärspartners ska behandla sina anställda rättvist och lika. Merivaara är engagerad i en politik för lika möjligheter på arbetsplatsen, vilket innebär att alla typer av trakasserier förbjuds. Merivaara accepterar och värdesätter mångfald och förväntar sig att dess affärspartner gör samma sak. Merivaara tolererar inte diskriminering, vare sig det beror på ras, färg, kön, ålder, religion, politiska åsikter, nationalitet, etniskt ursprung eller andra egenskaper som är skyddade av lagen.

Merivaara godkänner inte barn- eller tvångsarbete i någon form och får inte ingå avtal med affärspartner eller underleverantörer som använder sådant arbete.

Merivaara tillhandahåller inte produkter eller tjänster till parter som använder dem för att genomföra kränkningar av mänskliga rättigheter. Merivaara undviker relationer med parter som deltar i aktiviteter riktade mot samhället.

BEDÖJDA BETALNINGAR ELLER FÖRDELAR

Merivaara eller Merivaaras affärspartner får inte erbjuda direkta eller indirekta mutor eller andra betalningar av något belopp eller direkt eller indirekt sjukhus av överdriven karaktär (som underhållning eller presenter) till Merivaaras anställda, representanter eller anställda i offentlig förvaltning, fackföreningar eller befintliga eller potentiella kunder eller partners för att felaktigt erhålla förmåner av något slag. Affärspartner får inte acceptera några felaktiga fördelar av något slag.

Alla former av penningtvätt ska också betraktas som brott mot denna uppförandekod.

Merivaara förväntar sig att sina affärspartner ska se till att deras anställda följer alla gällande lönelag, inklusive de som är relaterade till minimilön, övertid och andra lagstadgade förmåner.

Merivaara förväntar sig att sina affärspartner ska följa alla tillämpliga lagar och internationella fördrag om immateriell egendom och att avstå från att kränka antingen Merivaaras eller tredje parts immateriella rättigheter.

Merivaara förväntar sig att sina affärspartner följer alla tillämpliga avtal om konfidentialitet eller icke-avslöjande. Affärspartner ska ha rätt att publicera sitt samarbete med Merivaara eller använda Merivaaras varumärken endast i den utsträckning som Merivaara uttryckligen har gett ett skriftligt förhandsgodkännande. Partnerna måste också följa alla instruktioner och riktlinjer som Merivaara kan ha utfärdat i frågan.

MILJÖ

De viktigaste målen i livscykeltänkandet är minskning av miljöpåverkan av produkter och tjänster samt underhåll av deras prestanda under hela livscykeln.

Merivaara omfattar principerna för ekodesign i designen av sina produkter. De val som gjorts under designfasen påverkar varje steg i en produkts livscykel och bestämmer därmed också den totala miljöpåverkan och produktens livscykelkostnad. Vi gör miljöriskbedömningar av våra processer och produkter som en del av vårt certifierade miljöledningssystem. Att eliminera kemikalier som är farliga för miljön är också ett av våra mål och våra produkter uppfyller kraven i RoHS-direktivet. Målet i vår produktion är att optimera användningen av energi och råvaror för att göra det så miljövänligt som möjligt. Transporter planeras för att minimera mängden utsläpp de genererar.

RÄTT OPERATIONELLA PROCEDURER

Merivaaras anställda måste förbinda sig att följa dessa riktlinjer och alla tillämpliga nationella lagar och förordningar samt internationella fördrag. Merivaara förväntar sig också att sina affärspartner följer de principer som uttrycks i dessa driftsriktlinjer i all sin verksamhet med Merivaara, deras anställda och partners samt tredje parter, till exempel offentliga tjänstemän.

Eventuella misstänkta aktiviteter som strider mot riktlinjerna för socialt ansvar samt de åtgärder som krävs för att lösa situationen (disciplinära åtgärder eller incitament) ska utredas på lämpligt sätt.

KONSUMENTER

Merivaaras kunder är främst professionella användare av sjukvård. Vårt företag ska alltid arbeta för att tillhandahålla korrekt, rättvis, transparent och användbar marknadsföringsinformation och respektera de avtal som ingåtts. Vi erkänner också att vårt ansvar inkluderar Minimera risk som orsakas av våra produkter och tjänster genom design, tillverkning, distribution, information och supporttjänster. Vi behandlar våra kunders information på ett säkert och respektfullt sätt och skyddar deras integritet.

GEMENSKAPSINVOLVNING OCH UTVECKLING

Merivaara är medlem i Healthtech Finland och verkar under COCIR, European Trade Association som representerar hälsoteknologisektorn. Merivaara är också medlem i SELT-föreningen och miljöregisteret för förpackningar PYR Ltd.

Merivaara främjar också sociala investeringar genom att delta i lokala projekt relaterade till ekonomisk utveckling och utbildning.