Återvinning och avfallshantering

Miljöns välbefinnande

Vi återvinner avfallet effektivt för att säkerställa en hållbar utveckling av vårt samhälle.

WEEE

Direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE)- ett EU-direktiv som syftar till att minska reducera uppkomsten av elektriskt eller elektroniskt avfall och förespråk dess återanvändning och återvinning. Producenten är ansvarig för återvinning och avfallshantering av elektrisk utrustning.

Finlands Förpacknings-återvinning RINKI Ab

Merivaara har varit medlem i Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab sedan 2006.

Finska förpackningsåtervinning RINKI Ltd (tidigare kallad The Environmental Register of Packaging PYR Ltd) är ett ideellt företag som verkar i samarbete med producentorganisationer inom förpackningssektorn. Det hjälper företag registrerade med finska Packaging Recycling RINKI Ltd och myndigheterna att uppfylla skyldigheterna för återvinning av förpackningar ekonomiskt och enkelt.

Företag med en omsättning på 1 miljon euro eller mer som säljer förpackade produkter på marknaden i Finland har en skyldighet om återvinning av förpackningar / producentansvar. Genom att göra ett kontrakt med finska Packaging Recycling RINKI Ltd överför ett företag ovannämnda skyldighet till producentorganisationerna.

http://rinkiin.fi/

SELT

Merivaara är medlem av SELT sedan 2005.

SELT är en sammanslutning som handhar återvinning, information, registrering och övriga lagstadgade åligganden för sina medlemmars räkning.  SELT har tillsammans med de övriga producentsammanslutningarna grundat bolaget Elker AB, som erbjuder centraliserade tjänster och sköter de praktiska ärendena.

Mer än 650 producenter av elektrisk utrustning verkar redan genom SELT.

http://www.elker.fi/en/producers/producer-organisations/selt-association

Se också

Företagsansvar

Vi arbetar aktivt för att skapa en värld där alla kan känna sig säkra genom...

Läs mer